Algemeen

De Twiner is de naam van onze school sinds 20 november 2018. Het  is een Bildts woord en is afkomstig uit de tijd dat er veel vlas werd verbouwd op ’t Bildt. Er werd draad gesponnen van vlas en om die draad sterker te maken ging De Twiner twee of meer draden in elkaar draaien (twine).

Hiermee worden de twee scholen, obs De Opstap en cbs De Koppel , bedoeld die in 2016 gefuseerd zijn. Twee schoolculturen met ieder hun eigen inbreng, inzicht en  onderwijskwaliteit. Zichtbare en onzichtbare draden worden in elkaar gedraaid en leiden tot een sterkere verbinding tussen kinderen, team, ouders en dorpsgenoten in Sint Jabik. De Twiner is een informele samenwerkingsschool, wat betekent dat de school officieel onder het één bestuur valt, maar dat er vanuit de andere vereniging of stichting vanuit het bestuur toezicht is. In ons geval vallen we onder Elan onderwijsgroep, een onderwijsgroep met passie en ambitie om talenten te laten groeien.

Dit in elkaar draaien van draden past heel mooi bij onze visie. We willen namelijk het onderwijs aan de kinderen zo inrichten dat iedereen tot zijn recht komt. En met iedereen bedoelen we het kind en iedereen die met het kind te maken heeft. Daarom vinden we het van belang om als team de draad met de ouders zo samen te draaien dat deze sterk wordt, zodat we hierdoor ook het beste uit een kind kunnen halen.

Inhoud van het onderwijs

Sterk

Op De Twiner wordt veel tijd en aandacht besteed aan de basisvakken taal en rekenen. We vinden het belangrijk om alle leerlingen een goede basis mee te geven, ieder op eigen niveau. Leerlingen werken aan leerdoelen passend bij hun ontwikkeling.

In de kleutergroepen wordt er een start gemaakt met taal- en rekenonderwijs. Vanuit thematisch werken is het onderwijsaanbod in de kleutergroep gekoppeld aan doelen op het gebied van taal en rekenen, maar ook op het gebied van motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze doelen staan in het leerlingvolgsysteem en ook planningssysteem waarmee wordt gewerkt, het programma ‘Mijn Kleutergroep’. Alle doelen worden veelal vanuit spel in hoeken of met materialen aangeleerd en geoefend. Leren door te proberen, te spelen en te ontdekken. Door observaties wordt bijgehouden op welk niveau de leerlingen de doelen beheersen.

In de groepen 3 t/m 8 wordt veelal vanuit methodes gewerkt, waarbij het beheersen van leerdoelen ook daar centraal staat. Alle methodes voldoen aan de kerndoelen en gaan uit van de referentieniveaus (1F,2F en 1S). Vanaf groep 3 wordt er door alle leerlingen op een iPad gewerkt binnen verschillende vakgebieden, maar dit wordt afgewisseld met werken uit boeken en schrijven of verwerking in schriften. De voortgang van de ontwikkeling wordt gevolgd vanuit methodetoetsen die na een blok of kern worden afgenomen en 2x per jaar worden er methode onafhankelijke toetsen afgenomen (leerlingvolgsysteem).

Verbonden

De wereld bestaat echter niet alleen uit taal en rekenen. Er is meer wat ons met elkaar verbindt. Cultuur en sport, natuur en geschiedenis …. Het laat ons zien en ervaren waar we vandaan komen, wat we belangrijk vinden en laat ons ontdekken wie we zelf (willen) zijn. Deze onderwerpen vormen daarmee ook een belangrijk onderdeel van ons onderwijsaanbod.

Verbinding is er ook door sociale interactie, waarbij we sociale vaardigheden nodig hebben om op een goede en fijne manier met elkaar om te kunnen gaan en respect te hebben voor de verschillen die er zijn. Op De Twiner wordt hier vanaf de groep 1 t/m groep 8 veel aandacht aan besteed vanuit methodes als Kwink, Trefwoord en het gebruik van de filosofische dialoog.

Verbinding zoeken we ook door op school op verschillende momenten elkaar op te zoeken en groepsdoorbrekend te werken. Dit doen we bijvoorbeeld door samen vieringen te houden of talentencircuits te organiseren. Maar ook door bijvoorbeeld leerlingen uit bovenbouwgroepen leestutor te laten zijn van leerlingen uit onder-/middenbouw groepen.

Tenslotte is de verbindingsdriehoek school-leerling-ouders belangrijk binnen ons onderwijs. Als school vinden we het belangrijk ouders te betrekken bij het onderwijsproces van hun kinderen door voldoende contactmomenten te organiseren en door ze op verschillende momenten in het schooljaar mee te laten doen en kijken in de groep. Daarnaast zorgen we ook voor verbinding met de leerlingen, door het hanteren van een leerlingenraad die een aantal momenten per jaar samenkomt en over verschillende onderwerpen mee kan en mag denken.

Zelfstandig
Leren doe je samen, maar ook zelf. Vanuit door de leerkracht georganiseerde afspraken, routines, dagritmes e.d. vinden leerlingen vanaf groep 1 hun weg in het leerproces. En t/m groep 8 worden de leerlingen stap voor stap meer betrokken en verantwoordelijk gemaakt voor het eigen leerproces. Een verplichte weektaak/opdracht voor de kleuters en vanaf groep 3 werken met een taakbrief. Hierdoor worden leerlingen betrokken bij planning en organisatie van het leerproces en in de bovenbouwgroepen ook aandacht voor eigen vraagstukken en ontwikkeldoelen van leerlingen. In het eigen portfolio wat 2x per jaar wordt gevuld, maken de leerlingen hun eigen ontwikkelingen zichtbaar.