Werkwijze

Op onze school stemmen de leerkrachten aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling van de leerlingen. Leerkrachten geven duidelijk instructie en organiseren de onderwijsactiviteiten efficiënt. De leerlingen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling naar zelfverantwoordelijkheid en taakbetrokkenheid. Er wordt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures gebruikt voor het volgen van de prestaties en de ontwikkelingen van de leerlingen. De leerkrachten volgen en analyseren systematisch de voortgang van de ontwikkeling van de leerlingen en stemmen deze af op hun ontwikkelingsbehoeften. Een uitdagende leeromgeving is daarbij van belang. De leerkrachten geven de leerlingen voldoende tijd om zich de leerstof eigen te maken. De leerkrachten maken hiervoor efficiënt gebruik van de onderwijstijd. De ontwikkeling van
de didactische visie is een cyclisch proces. Binnen de school wordt gewerkt volgens de didactische principes van het (Expliciete) Directe Instructie Model. De leerkracht binnen De Twiner kiest zijn didactische aanpak bewust en stemt deze af op de doelgroep.
De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. De leerlingen die dat nodig blijken te hebben, krijgen extra zorg en aandacht voor hun onderwijsbehoefte. De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen dit betreft. De aard van de zorg die deze leerling nodig heeft wordt door de school bepaald op basis van een analyse van de verzamelde gegevens. De zorg wordt planmatig uitgevoerd en de effecten van de zorg worden regelmatig geëvalueerd. Het beleid ten aanzien van zorg en begeleiding zal door de intern begeleider(s) in samenspraak met directeur en de divers coördinatoren binnen De Twiner. Er wordt kindgericht gewerkt, waarbij duidelijke doelen worden gesteld en interventies worden gepleegd ten behoeve van de ontwikkeling van ieder kind. De aangeboden leerstof bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs. Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. De sociale competenties worden gemeten aan de hand van het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining. Binnen onze school zullen de kansen die ICT biedt optimaal
worden benut. Het schoolklimaat kenmerkt zich door veiligheid en respectvolle omgangsvormen. Dit staat beschreven in een
veiligheidsbeleidsplan (realisatie 2016-2017). Op De Twiner wordt instructie gegevens met als uitgangspunt het model (Expliciete) Directe Instructie. Binnen de instructie wordt gedifferentieerd naar tempo en aanbod. De hele school werkt met een dagtaak en/of keuzebord in de groepen 1 t/m 4 en een weektaak en/of planbord in de groepen 5 t/m 8. In de onderbouw wordt thematisch gewerkt en staat spel centraal. Spelen is de meest natuurlijke bezigheid van jonge kinderen en van spelen leren ze op de meest efficiënte wijze. Het spel en zal geleidelijk overgaan in het meer “schoolse” leren in de midden - en bovenbouw.
Buiten het specifieke onderwijs aan het jonge kind is op De Twiner de methode de bron. Door de leerlijnen van het SLO te
volgen, worden de kerndoelen voor de basisvakken en de zaakvakken in een doorgaande lijn binnen de school gewaarborgd. Het onderwijs vindt in principe binnen het lokaal plaats. Waar nodig of gewenst kunnen groepjes leerlingen werken in ruimte die zich daarvoor lenen. Te denken valt o.a. aan het werken op de computer of aan coöperatieve werkvormen. Ten aanzien van de sociale competenties worden de principes van de Kanjertraining gehanteerd.