Werkwijze

In de kleutergroepen wordt gewerkt aan doelen voor taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Er wordt gewerkt met thema's, waarbij passende activiteiten en spelmogelijkheden worden aangeboden. Het leren en oefenen vanuit 'spel en beweging' staat centraal, waarbij zoveel mogelijk aansluiting bij de belevingswereld van de kinderen wordt gezocht.

Binnen de kleutergroepen wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd middels het kleutervolgsysteem 'mijn kleutergroep'. Wanneer op bepaalde gebieden ontwikkeling achterblijft, wordt in de planning extra aanbod en oefening op dat gebied opgenomen. Dit kan extra aanbod in kleine groepjes of individueel zijn. Wanneer de ontwikkeling in het voorbereidend lezen achterblijft is er vanaf halverwege groep 2 de mogelijkheid om het programma BOUW in te zetten.

Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met en vanuit methodes voor de verschillende vakgebieden. Alle methodes voldoen aan de kerndoelen en houden rekening met de referentieniveaus, die door de onderwijsinspectie worden voorgeschreven. Daarnaast werken vanaf groep 3 alle kinderen met een eigen iPad die ze kosteloos van school in bruikleen krijgen. We werken echter niet alleen digitaal, maar ook nog altijd op papier. 

We organiseren waar mogelijk ook groepsdoorbrekende activiteiten. Bijvoorbeeld met de talentcircuits of projectmatige activiteiten, zoals de Kinderboekenweek.

Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen, worden in de groepen 3 t/m 8 naast methodetoetsen ook twee keer per jaar methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. Na de afname van de methodeonafhankelijke toetsen, maken de leerkrachten een analyse op groepsniveau en op leerlingniveau. Deze worden besproken tijdens groepsbesprekingen met de interne begeleiding en in een opbrengstenvergadering binnen het team. De uitkomsten resulteren in een kritische blik op het aangeboden onderwijs. Daar waar nodig wordt aanbod, instructie, verwerking en/of onderwijstijd aangepast op groepsniveau of op leerlingniveau. Dit wordt direct omgezet in praktisch handelen. Ook op schoolniveau worden deze resultaten geanalyseerd en waar nodig op schoolniveau interventies gepleegd.

Naast het aanbod op cognitief gebied, vinden we ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen belangrijk. Op De Twiner maken wij hiervoor gebruik van de methode 'Kwink'. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.

Aan het begin van het schooljaar werken we met ‘De Gouden Weken’. Tijdens deze periode wordt er dagelijks gewerkt aan het vormen van de nieuwe groep. We doorlopen met elkaar de stappen die nodig zijn om een nieuwe fijne groep te worden. Hierbij valt te denken aan kringgesprekken, spelletjes, opdrachten etc. die allemaal gericht zijn op het samen een groep vormen. Ook wordt er in die periode aandacht besteedt aan afspraken op school en in de klas en wordt gesproken en inzichtelijk gemaakt welk gedrag gewenst is. Op storend en ongewenst gedrag volgt een consequentie. Voor echt pestgedrag hanteren wij een pestprotocol.

Als basisregel hanteren wij het principe NAR (Netjes, Aardig en Rustig). We verwachten dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich op deze manier gedragen binnen de school, op het plein en bij een uitstapje. Voor verschillende ruimtes binnen en buiten de school hebben we deze NAR basisregel vertaald naar concrete gedragsverwachtingen en deze zichtbaar gemaakt voor een ieder.

Zo hebben we voor de pauzes afspraken over waar we op het plein mogen spelen, welke groepen er wanneer in de voetbalkooi mogen, e.d. Voor de fysieke veiligheid hebben we daarnaast de afspraak dat er in de pauzes geen wieltjes op het plein zijn (dus geen skeelers, eenwielers, skateboards, enz.).

Na elke pauze wordt het social bord in de groepen gebruikt om de pauze te evalueren.

We monitoren de sociale veiligheidsbeleving op verschillende manieren. Zo maken we gebruik van de SCOL-vragenlijst. Deze wordt twee keer per jaar ingevuld door leerkrachten en door de leerlingen in de bovenbouwgroepen. En eenmaal per twee jaar wordt er een vragenlijst ingevuld door ouders en leerlingen via WMK (een kwaliteitssysteem voor het basisonderwijs).