Oudervereniging

Oudervereniging

De oudervereniging is een vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van De Twiner. De vereniging heeft als doel om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en het bevorderen van het welzijn van de leerlingen op de school. Ouders, verzorgers en/of voogden worden uitgenodigd om lid van de vereniging te worden vanaf het moment dat het (oudste) kind naar De Twiner gaat.

Bestuursleden

Gerdien Schreuder, Carien Mennegat, Gaby de Vries, Miriam Steensma- Holwerda, Janine Dob, Sybrand Smidt.

Afvaardiging school: Jantien Hoekstra

Vergaderingen

De oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Een afvaardiging vanuit het schoolteam schuift aan als adviseur. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders toegankelijk. De vastgestelde notulen zijn openbaar en op te vragen bij de secretaris van de vereniging. De vergaderingen worden op school gehouden en beginnen om 19.30 uur. De vergaderdata zijn:

 

Doelstelling

De oudervereniging heeft in haar statuten als doel opgenomen: een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en het bevorderen van het welzijn van de leerlingen op de school. Zij doet dit door het uitvoeren van de volgende organisatorische taken:

 • de samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur en het personeel stimuleren;
 • het schoolteam ondersteunen bij de vervulling van haar taak;
 • in overleg met de directie ondersteunende werkzaamheden voor de school verrichten of organiseren;
 • organiseren van activiteiten zoals ouderavonden, vergaderingen en evenementen voor en door de leerlingen;
 • gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Medezeggenschapsraad betreffende beleidsmatige aangelegenheden van leden en/of leerlingen.

Activiteiten

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen en bijdragen aan het plezier dat de kinderen, maar ook de ouders en leerkrachten, beleven aan school. De activiteiten worden op basis van samenwerking met het schoolteam georganiseerd door de oudervereniging. De volgende activiteiten kunnen door de oudervereniging georganiseerd of financieel ondersteund worden:

 • Kinderboekenweek
 • Schoolontbijt
 • Sinterklaas
 • Kerstfeest
 • Paasviering
 • Koningsdagontbijt
 • Koningsspelen
 • Kermisspelletjes

Maar ook andere activiteiten die zich tijdens een schooljaar voordoen, kunnen door de oudervereniging georganiseerd of (mee)betaald worden.

Financiën

De inkomsten van de oudervereniging worden vrijwel geheel gevormd door de vrijwillige bijdrages van de ouders. Dit betekent dat het aantal en de omvang van de te organiseren activiteiten afhangt van de binnengekomen vrijwillige bijdrages. Voor heel specifieke (eenmalige) activiteiten kan de oudervereniging op zoek gaan naar subsidies of bijdrages uit fondsen.

Ouderavond

Eén keer per jaar organiseert de oudervereniging een ouderavond. Tijdens deze avond doet het bestuur verslag van haar activiteiten en worden de uitgaven die zij heeft gedaan verantwoord. Ook vindt tijdens deze ouderavond de verkiezing of bekrachtiging van nieuwe bestuursleden plaats.