Visie, missie en identiteit

Missie en visie

De Twiner is ontstaan in augustus 2016 uit een fusie tussen twee scholen in Sint Jacobiparochie. Bij het ontstaan van onze school De Twiner, zijn twee schoolculturen in elkaar gedraaid om een sterke verbinding tussen kinderen, team, ouders en dorpsgenoten in Sint Jabik te realiseren. Ons motto 'Groeisem' wil zeggen dat we een schoolklimaat realiseren waar alle kinderen naar eigen mogelijkheden mogen groeien en bloeien.

De driehoek ouders-kind-school zien we als basis voor onze school. Deze driehoek kan alleen goed functioneren als we betrokken zijn, ons veilig voelen, de communicatie open, eerlijk en respectvol is en wanneer we elkaar vertrouwen.

We sluiten aan bij de brede ontwikkeling en onderwijsbehoeften van kinderen door de driehoek school-ouder-kind te versterken. Ouders zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen als het om hun kind gaat, de leerlingen kunnen zelf aangeven wat ze nodig hebben en het team is expert op het onderwijskundige gebied. We gaan uit van het unieke van elk kind en houden daarom nadrukkelijk rekening met de verschillen en mogelijkheden van de kinderen. We streven naar een harmonische en evenwichtige ontwikkeling van “hoofd, hart en handen”.

De Twiner is een school die:

•    zorg en geborgenheid biedt aan de leerlingen van Sint-Jacobiparochie en haar omgeving;

•    functioneert in samenwerking met ouders en de omgeving;

•    leerlingen leert rekening met elkaar te houden en waar men respectvol omgaat met verschillen

•    leerlingen stimuleert zich harmonisch en evenwichtig te ontwikkelen naar hun mogelijkheden;

•    toekomstgericht onderwijs biedt waarbij de mogelijkheden van ICT worden benut.

We willen een school zijn die goed is voor klein en groot. Een school die de spil van de gemeenschap kan zijn, in ontwikkeling maar ook qua gebouw. Samen met de gemeenschap bouwen waar het dorp en de kinderen behoefte aan hebben: goed onderwijs gericht op het ontdekken en ontwikkelen van talent.

Identiteit

Onze school is een samenwerkingsschool ontstaan uit een fusie tussen een openbare en christelijke basisschool. We vinden het belangrijk dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen en daarom besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving, ontwikkeling sociale vaardigheden en actief burgerschap). We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.

We geven op onze school invulling aan levensbeschouwing door gebruik te maken van de methode Trefwoord, een methode voor levensbeschouwing op de basisschool. Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s. Tevens werken wij met de zogenaamde 'filosofische dialoog'. Levensbeschouwelijke vragen, maar ook vragen gericht op burgerschap of maatschappelijke kwesties worden omgezet in een filosofische vraag. Ouders van de identiteitscommissie denken met ons mee als het gaat om invulling van onze identiteit, inzet en gebruik methodes en vieringen.