Visie en missie

Visie 

De Twiner wil aansluiten bij de brede ontwikkeling en onderwijsbehoeften van kinderen door de driehoek school-ouderkind te optimaliseren waarbij onderling vertrouwen, communicatie, veiligheid, en betrokkenheid het fundament vormen. De school gaat uit van het unieke van elk kind en houdt daarom nadrukkelijk rekening met de verschillen en mogelijkheden van de kinderen. Zij streeft naar passend onderwijs waarin aandacht is voor vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking. We streven naar een harmonische en evenwichtige ontwikkeling van “hoofd, hart en handen”.

We willen in de nieuwe school ook echt samen optrekken, ouders zijn de ervaringsdeskundige als het op het kind aankomt en wij zijn de experts op het onderwijskundige gebied. Als we samen de handen ineen slaan en daarbij ook de juiste gesprekken met de kinderen voeren, staan we sterk! Vanuit de door jullie aangedragen aandachtspunten heeft het team de onderstaande kernwaarden  formuleerd:
Respect
In het onderwijsaanbod wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verschillende achtergronden qua mens zijn. De school leert de leerlingen deze verschillen te waarderen.
Vertrouwen
We willen het kind een veilige en liefdevolle omgeving bieden waarin het kind gestimuleerd wordt zichzelf te ontplooien, waarin het
onbekommerd zijn te midden van andere kinderen kan innemen en zichzelf kan zijn zodat het een positief zelfbeeld kan ontwikkelen.
Openheid
We leren de kinderen de maatschappij en de medemens open tegemoet te treden, zonder last van vooroordelen. Opvoeden vindt plaats in een wisselwerking tussen school en ouders, daarom worden ouders actief betrokken bij de school. Bij openheid denken we ook nadrukkelijk aan goede communicatie met ouders.
Gelijkwaardigheid
De school moet het kind de noodzakelijke kennis en vaardigheden bijbrengen en leren een kritische zin te ontwikkelen. We bereiden het kind voor op een plek in de maatschappij, waarbij het een verantwoordelijkheid heeft voor de ander, dichtbij en veraf. Ouders en leerkrachten vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie voor de leerlingen.

Missie 

De Twiner wil een school zijn die:
• zorg en geborgenheid biedt aan de leerlingen van Sint-Jacobiparochie en haar omgeving;
• functioneert in samenwerking met ouders en de omgeving;
• leerlingen leert rekening met elkaar te houden en waar men respectvol omgaat met verschillen;
• leerlingen stimuleert zich harmonisch en evenwichtig te ontwikkelen naar hun mogelijkheden;
• toekomstgericht onderwijs biedt waarbij de mogelijkheden van ICT worden benut.

We willen een school zijn die goed is voor klein en groot. Een school die de spil van de gemeenschap kan zijn, in ontwikkeling maar ook qua gebouw. Samen met de gemeenschap bouwen waar het dorp en de kinderen behoefte aan hebben: goed onderwijs gericht op het vergroten van talent.