Ouderbijdrage

Overeenkomst   tussen  De Twiner  te  Sint Jacobiparochie  en de ouders / verzorgers van

………………………….

aangaande de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021. De school vraagt voor onderstaande activiteiten een bijdrage voor uw kind(-eren).

Toelichting:

  • De bijdrage voor het schoolreisje of het kamp is verplicht
  • De ouderbijdrage is vrijwillig
  • U mag ook een extra bedrag voor de ouderbijdrage geven.

De bijdragen van uw kind(-eren) zijn als volgt vastgesteld:                                     

Omschrijving

Bijdrage

Totaal bedrag

Schoolreisje groep 1 en 2              

€  20     per kind

€  

Schoolreisje groep 3 t/m 7

€  30     per kind

Schoolkamp groep 8

€  85     per kind

Activiteiten en festiviteiten Bijvoorbeeld: sportdag,  laatste schooldag, ouderavond, Sinterklaas, Kerstfeest enz.

€ 20,--   per kind

€  

Extra ouderbijdrage

Totale bijdrage

€ 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovengenoemde bedragen.

Datum:                        ……………………………………………………………

Naam                        ……………………………………………………………

Handtekening:         …………………………………………………..………..

Jullie kijken zelf naar wat de totale ouderbijdrage is, kosten schoolreis/kamp van uw kind(-eren) + de eventuele ouderbijdrage.  Wil je het bedrag storten op rekening

NL58 RABO 0132 6649 41 t.n.v. OV SWS Sint Jacob, graag voor 1 september 2019. Het ondertekende formulier mag je inleveren bij de groepsleerkracht van je kind. Graag snel weer inleveren. Zijn  er vragen zijn dan hoor ik het graag!

 

De oudervereniging (OV) beheert het geld dat via de ouderbijdragen binnenkomt.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00 per leerling + een aanvullend bedrag voor schoolreis of kamp (hoogte bedrag afhankelijk van de groep).

Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage kunnen er leuke activiteiten voor de leerlingen georganiseerd worden. Denk aan het bezoek van Sinterklaas, verschillende vieringen en de laatste schooldag. Ook voor het organiseren van schoolreis en kamp wordt een bijdrage gevraagd. Het niet betalen van de ouderbijdrage heeft geen gevolgen voor het toelaten van de leerling tot de school. Evenmin worden leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) deze bijdrage niet betalen uitgesloten van deelname aan activiteiten die van de vrijwillige ouderbijdrage worden bekostigd.

.