Ouderbijdrage

Overeenkomst   tussen  De Twiner  te Sint Jacobiparochie  en de ouders / verzorgers van

………………………….

aangaande de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020/2021. De school vraagt voor onderstaande activiteiten een bijdrage voor uw kind(-eren).

Toelichting:

  • De bijdrage voor het schoolreisje of het kamp is verplicht
  • De ouderbijdrage is vrijwillig
  • U mag ook een extra bedrag voor de ouderbijdrage geven.

De bijdragen van uw kind(-eren) zijn als volgt vastgesteld:                                     

Omschrijving

Bijdrage

Totaal bedrag

Schoolreisje groep 1 en 2              

€  20     per kind

€  

Schoolreisje groep 3 t/m 7

€  30     per kind

Schoolkamp groep 8

€  85     per kind

Activiteiten en festiviteiten Bijvoorbeeld: sportdag,  laatste schooldag, ouderavond, Sinterklaas, Kerstfeest enz.

€ 20,--   per kind

€  

Extra ouderbijdrage

Totale bijdrage

€ 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovengenoemde bedragen.

Datum:                        ……………………………………………………………

Naam                        ……………………………………………………………

Handtekening:         …………………………………………………..………..

Jullie kijken zelf naar wat de totale ouderbijdrage is, kosten schoolreis/kamp van uw kind(-eren) + de eventuele ouderbijdrage.  Wil je het bedrag storten op rekening

NL58 RABO 0132 6649 41t.n.v. OV SWS Sint Jacob, graag voor 1 september 2019. Het ondertekende formulier mag je inleveren bij de groepsleerkracht van je kind. Graag snel weer inleveren. Zijn  er vragen zijn dan hoor ik het graag!

 

 

De oudervereniging (in de wandelgangen de Ouderraad (OR) genoemd) beheert het geld dat via de ouderbijdragen binnenkomt. Hier worden allerlei dingen van georganiseerd (en betaald!) die niet onder het schoolbudget vallen. Denk hierbij aan materiaal en  traktatie bij feesten/vieringen en extra activiteiten als Koningsspelen, de spullen voor 5 december etc. De bijdrage is vrijwillig. 
De bijdragen voor het schoolreisje en het kamp zijn niet vrijwillig. Wanneer je niet voor het reisje betaalt, is je kind die dag gewoon op school. Wanneer je problemen hebt met de betaling kun je je richten tot Kindpakket: https://www.kindpakket.nl/. Deze organisatie kan veel betekenen op financieel gebied.